ارژن آبیاری

اطلاعات پایه

شماره ثبت 8707
کاربرد مصرف عمومی در سیستم آبیاری
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – 10 و 25 کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی
آبیاری 25 تا 250 کیلو در هکتار در یک یا چند نوبت در زمان نیاز گیاه
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
15 10 18 0.2 0.2 0 0.2 0
بستن منو
×

سبد خرید