ارژن رشد (N 28)

اطلاعات پایه

شماره ثبت 66149
کاربرد کود کامل ازت بالا
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – 15 کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی 2 در هزار درختان و 4 در هزار زراعت
آبیاری 50-100 گرم هر درخت و 20-50 کیلو در هکتار در زراعت
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
28 8 10 0.2 0.1 0.05 0.1 0.1
بستن منو
×

سبد خرید