ارژن عمومی (20-3)

اطلاعات پایه

شماره ثبت 99485
کاربرد کود کامل عمومی
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – 15 کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی پودری – 15 کیلویی
آبیاری 2 در هزار درختان و 4 در هزار زراعت
خاکی 50-100 گرم هر درخت و 50-20 کیلو در هکتار زراعت

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
20 20 20 0.2 0.1 0.05 0.1 0.1
بستن منو
×

سبد خرید