ارژن P52

اطلاعات پایه

شماره ثبت 50845
کاربرد رفع کمبود فسفر در زراعت
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – 15 کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی 2 در هزار درختان و 4 در هزار زراعت
آبیاری 50-100 گرم هر درخت 50-20 کیلو در هکتار در زراعت
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
10 52 10
بستن منو
×

سبد خرید