نیترو فسکا

اطلاعات پایه

شماره ثبت
کاربرد برای تامین فسفر گیاه
شکل ظاهری و بسته بندی مایع – 20 لیتری

روش مصرف

محلول پاشی
آبیاری 200-300 لیتر در هکتار

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز سایر
ارت نیتراته 5 12 0 0 0 0 0 Ca:6
بستن منو
×

سبد خرید